شاخه‌ها

دسته بندی ها

معرفی کتاب ـ فلسفه ما

معرفی کتاب ـ فلسفه ما

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ تفکر بشر قدمتی هم پای خلقت انسان دارد. در میان انواع اندیشه های بشری آنچه مربوط به شناخت هستی و آغاز و انجام آن است توام با اندیشه­های مذهبی بوده است، اما کهن ترین مجموعه­های فلسفی که آثاری از آن تا عصر حاضر پابرجاست به حکمای یونان تعلق دارد. در میان اندیشمندان یونانی از کسانی یاد شده که خود را «سوفیست» معرفی می­کردند. این گروه به حقائق ثابت باورنداشتند و هیچ چیزی را قابل شناخت جزمی و یقینی نمی­دانستند.

مساله شناخت در طول تاریخ اندیشه بشری فراز و فرودهای بسیاری داشته است اما از قرن چهاردهم میلادی در تضاد میان دانشمندان تجربی و آبای کلیسا اختلاف در مساله شناخت بسیار جدی تر از قبل نمایان شد و در طی چند قرن موجب پیدایش مکاتب و گرایش­های مختلف فلسفی مانند ایدآلیسم عینی، پوزیتویسم، اگزیستانسیالیسم دیالکتیک و ... شد.

استاد شهید سید محمد باقر صدر از جمله اندیشمندان مسلمانی است که در مواجهه با این گرایش­ها به بررسی آنها همت گماشت و در مقام تبیین اندیشه اسلامی در مساله شناخت و جهان بینی، اثری گرانسنگ با عنوان «فلسفه ما» را نگارش نمود.

فلسفه ما شامل مجموعه­ای از مفاهیم بنیادین درباره جهان هستی و روش اندیشیدن درباره آن از دیدگاه اسلامی است. محور اساسی مباحث کتاب در دو حوزه نظریه شناخت و جهان بینی فلسفی است. بررسی جایگاه عقل در شناخت و ارزیابی اعتبار شناخت بشری اساس بحث در نظریه شناخت است. در بحث جهان بینی فلسفی، « نقد نظریه دیالکتیک، مبدا علیت و قوانین آن، بررسی اصالت ماده یا خدا، حقیقت ادراک در حوزه­های مختلف دانش» سیر بحث کتاب را به پیش می­برند.

با توجه به اینکه مولف محترم این کتاب را به زبان عربی نگارش نموده، این اثر به قلم استاد سید ابوالقاسم حسینی ژرفا تجدید ترجمه شده و توسط پژوهشگاه علمی ـ تخصصی شهید صدر تهیه شده است.

لینک خرید

ارسال های مرتبط :

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: