شاخه‌ها

چهره ها در حماسه کربلا

با خرید این محصول شما می توانید تا 480 امتیاز باشگاه مشتریان. سبد شما در مجموع 480 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 96 تومان.


اطلاعات بیشتر

مشخصات کتاب:
سرشناسه : پورامینی، محمدباقر، 1347 -
عنوان و نام پدیدآور : چهره ها در حماسه کربلا / محمدباقر پورامینی؛ تهیه دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی.
مشخصات نشر : قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) ، 1388.
مشخصات ظاهری : 368 ص.
فروست : بوستان کتاب قم ؛ 1294. اصحاب ؛ 19. تاریخ ؛ 221.
شابک : 9789645484833 :
یادداشت : ص. ع. به انگلیسی: Mohammad Bagher-e Pur-Amini. Characters in the Karbala epic.
یادداشت : چاپ چهارم.
یادداشت : کتابنامه: ص. [360] - 368؛ همچنین به صورت زیرنویس.
یادداشت : نمایه.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق -- اصحاب
موضوع : واقعه کربلا، 61ق. -- شهیدان
شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. شعبه خراسان رضوی
رده بندی کنگره : BP42 /پ9چ9 1388
رده بندی دیویی : 297/9537
شماره کتابشناسی ملی : 2005711
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ سید شهیدان؛ سال های آغازین؛ روزگار پدر؛ با تنهایی های برادر؛ نفی قدرت یزید؛ از مدینه تا مکه؛ تلاش برای دگرگونی؛ پیش گامان؛ ره یافتگان؛ ابوالحتوف بن حرث انصاری عجلانی؛ بکر بن حی تمیمی ؛ جوین بن مالک تمیمی ؛ حارث بن امرء القیس کندی؛ حر بن یزید ریاحی؛ حلاس بن عمرو ازدی راسبی؛ زهیر بن سلیم ازدی؛ زهیر بن قین بجلی؛ سعد بن حرث انصاری عجلانی؛ ضرغامه بن مالک؛ عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج؛ عبدالله بن بشر خثعمی ؛ عمرو بن ضبعه ضبعی؛ قاسم بن حبیب بن ابی بشیر ازدی؛ مسعود بن حجاج تیمی ؛ موقع بن ثمامه صیداوی؛ نعمان بن عمرو ازدی راسبی؛ یزید بن زیاد ابی شعثاء کندی؛ زیان کاران؛ احنف بن قیس تمیمی ؛ ضحاک بن عبدالله مشرقی؛ طرماح بن عدی؛ عبدالله بن عمر؛ عبیدالله بن حر جعفی؛ عمرو بن عبیدالله بن معمر؛ عمرو بن قیس مشرقی؛ فراس بن جعده مخزومی ؛ قیس بن هیثم سلمی ؛ مالک بن مسمع بکری؛ مالک بن نضر ارحبی؛ مسعود بن عمرو ازدی؛ منذر بن جارود؛ هرثمه بن ابی مسلم؛ یزید بن مسعود نهشلی؛ ستمکاران؛ اخنس بن مرثد حضرمی ؛ اسماء بن خارجه فزاری؛ اسود بن خالد ازدی؛ اسحاق بن حویه حضرمی ؛ اسید بن مالک؛ بحر بن کعب؛ بدیل بن صریم؛ بشر بن خوط همدانی؛ جریر بن مسعود حضرمی ؛ حجار بن ابجر بجلی؛ حرمله بن کاهل اسدی؛ حصین بن نمیر سکونی؛ حکیم بن طفیل سنبسی؛ خولی بن یزید اصبحی؛ ذوید مولی عمر بن سعد؛ رجاء بن منقذ عبدی؛ رستم؛ رضی بن منقذ عبدی؛ زحر بن قیس؛ زرعه بن ابان بن دارم؛ زرعه بن شریک تمیمی ؛ زید بن رقاد جنبی؛ سالم بن خیثمه جعفی؛ سالم؛ سرجون رومی ؛ سنان بن انس نخعی؛ شبث بن ربعی مذحجی؛ شریح قاضی؛ شمر بن ذی الجوشن؛ صالح بن وهب جعفی؛ عامر بن نهشل تیمی ؛ عبدالرحمان بن حصین ازدی؛ عبدالله بن حوزه تمیمی ؛ عبدالله بن خشکاره بجلی؛ عبدالله بن عقبه غنوی؛ عبدالله بن قطبه طائی؛ عبیدالله بن زیاد؛ عثمان بن خالد جهنی؛ عزره بن قیس احمسی؛ علی بن قرظه انصاری؛ عمر بن سعد؛ عمرو بن حجاج زبیدی؛ عمرو بن سعد بن نفیل ازدی؛ عمرو بن سعید اشدق؛ عمرو بن صبیح صیداوی؛ قیس بن اشعث کندی؛ کثیر بن عبدالله شعبی؛ کعب بن جابر ازدی؛ لقیط بن یاسر جهنی؛ مالک بن نسر کندی؛ محمد بن اشعث؛ مروان بن حکم؛ مره بن منقذ عبدی؛ مسروق بن وائل؛ مسلم بن عبدالله بن ضبابی؛ مهاجر بن اوس؛ نصر بن خرشه صنانی؛ هانی بن ثبیت حضرمی ؛ واخط بن ناعم؛ یزید بن حارث؛ یزید بن معاویه؛ یزید بن معقل؛ یسار؛ پاورقی

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

چهره ها در حماسه کربلا

چهره ها در حماسه کربلا

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: